Tr? Giúp Website

Trang này th?ng tin v? các ?i?u ki?n thích h?p nh?t ?? xem website Ghi Danh C? Tri Trên M?ng California (COVR).

Các ?i?u Ki?n v? Browser

Thích H?p v?i Browser

Ch??ng trình ?ng d?ng COVR thích h?p nh?t khi dùng Microsoft Internet Explorer (IE) 8.0 tr? lên, Opera 10 tr? lên, ho?c b?n m?i nh?t c?a Google Chrome, Mozilla Firefox, ho?c Safari. N?u quy v? ?ang s? d?ng b?n c? h?n c?a b?t c? browser (trình duy?t) nào trong s? này, quy v? có th? c?n nang c?p lên b?n m?i nh?t. Mu?n nang c?p browser, h?y ??n https://browsehappy.com/.

JavaScript

Ch??ng trình ?ng d?ng COVR c?n m? JavaScript trong web browser c?a quy v?. N?u t?t JavaScript, quy v? s? kh?ng th? ghi danh b?ng ??n trên m?ng c?a chúng t?i. Quy v? có th? l?y xu?ng m?t m?u ghi danh ?? in ra và ?i?n r?i g?i qua ???ng b?u ?i?n.

Ch??ng trình ??c PDF

Ch??ng trình ?ng d?ng COVR có nh?ng ???ng n?i ??n các v?n b?n thu?c Portable Document Format (PDF) (D?ng V?n B?n L?u ??ng), mà kh?ng th? tr?c ti?p m? b?ng browser c?a quy v?. Mu?n l?y xu?ng và cài ??t m?t ch??ng trình ??c PDF mi?n phí, quy v? có th? ??n:

S? D?ng Ch??ng Trình ?ng D?ng COVR

S? D?ng Ch??ng Trình ??c Màn Hình

N?u ch?a tr? l?i m?t cau h?i c?n thi?t, quy v? kh?ng sang trang k? ???c. Mu?n ti?p t?c, h?y ??c l?i trang ?ó t? ??u ?? nghe b?t c? ch? d?n ho?c c?nh giác nào ?? giúp tr? l?i cau h?i. Sau khi tr? l?i cau h?i, ch??ng trình ?ng d?ng này s? cho quy v? sang trang k? trong b?n ph?ng v?n.

Các Ky T? ??c Bi?t

Ch??ng trình ?ng d?ng COVR ch? ch?p nh?n các ky t? Anh Ng? (t?c là a, b, c, 1, 2, 3) và kh?ng ch?p nh?n b?t c? ky t? ??c bi?t nào sau ?ay:

 • `
 • ~
 • $
 • %
 • ^
 • &
 • *
 • (
 • )
 • +
 • =
 • [
 • ]
 • {
 • }
 • <
 • >
 • ?
 • /
 • \
 • |

Nút "Back" ("Lui L?i") c?a Browser

H?y dùng nh?ng nút "Previous" ("Tr??c") và "Next" ("K? Ti?p") trong ch??ng trình ?ng d?ng ghi danh ch? kh?ng dùng nh?ng nút "Lui L?i" c?a browser.

T?ng Th? Ky Ti?u Bang California kh?ng ch?u trách nhi?m v? b?t c? tr?c tr?c nào v? máy móc ho?c nhu li?u do vi?c cài ??t các c?ng c? c?a thành ph?n th? ba gay ra, k? c? web browsers, plug-ins, ho?c nh?ng ch??ng trình nào khác ???c ?? ngh? l?y xu?ng.