Ghi Danh C? Tri Trên M?ng California

Website Ghi Danh C? Tri Trên M?ng California kính chào quy v?.

Ch?n Ng?n Ng?

N?u quy v? mu?n ti?p t?c b?ng ng?n ng? khác kh?ng ph?i là Tiếng Việt, xin ch?n ng?n ng? c?a quy v? d??i ?ay.

Nh?ng Ng??i Tham Gia Ch??ng Trình Safe at Home (An Toàn T?i Nhà)

Xin ??NG dùng m?u này ?? ghi danh ho?c tái ghi danh b? phi?u n?u quy v? ?? gia nh?p m?t ch??ng trình gi? kín ??a ch? nh? Safe at Home (An Toàn T?i Nhà). N?u ti?t l? ??a ch? có th? gay nguy hi?m ??n tính m?ng, quy v? có th? h?i ?? ?i?u ki?n b? phi?u ???c gi? kín.

Mu?n bi?t thêm chi ti?t, h?y liên l?c v?i ch??ng trình Safe at Home (An Toàn T?i Nhà) t?i (877) 322-5227 ho?c ??n www.sos.ca.gov/registries/safe-home/.

H?n Cu?i Ghi Danh

N?u quy v? s?p ghi danh ho?c ghi danh l?i kh?ng quá 15 ngày tr??c ngày b?u c?, quy v? c?n hoàn t?t quá trình Ghi Danh C? Tri Trong Ngày và ?ích than yêu c?u lá phi?u t?i v?n phòng b?u c? qu?n ho?c ??a ?i?m b? phi?u c?a mình.

?? bi?t thêm th?ng tin v? quá trình ghi danh c? tri và ??a ?i?m b? phi?u, h?y liên h? viên ch?c b?u c? qu?n t?i ??a ph??ng c?a quy v?.

Quy V? S? C?n Gì

Mu?n ghi danh trên m?ng quy v? s? c?n

  • S? b?ng lái xe California ho?c th? c?n c??c California,
  • B?n s? cu?i c?a s? an sinh x? h?i c?a quy v? và
  • Ngày sinh c?a quy v?.

Chi ti?t v? quy v? s? ???c cung c?p cho Nha L? V?n California (DMV) ?? l?y ch? ky DMV c?a quy v?.

N?u quy v? kh?ng có b?ng lái xe hay th? c?n c??c c?a ti?u bang California, quy v? v?n có th? dùng m?u ??n này ?? n?p ??n ghi danh c? tri. Tuy nhiên, quy v? c?n th?c hi?n các b??c b? sung ?? hoàn t?t vi?c ghi danh c? tri c?a mình.

Chi Ti?t Khác

Ki?m tra xem quy v? ?? ???c ghi danh b? phi?u ch?a và n?u có thì t?i qu?n nào.

N?u quy v? 16 ho?c 17 tu?i thì có th? dùng ??n trên m?ng này ?? ghi danh tr??c ?? b? phi?u.

Mu?n bi?t thêm chi ti?t v? vi?c ghi danh b? phi?u, quy v? có th? ??n Các Th?c M?c Th??ng G?p (Frequently Asked Questions) c?a T?ng Th? Ky Ti?u Bang.

Có Th?c M?c ho?c Mu?n Trình Báo Gian L?n?

H?y g?i cho ???ng Day Hotline C? Tri c?a T?ng Th? Ky Ti?u Bang t?i s? (800) 339-8163 ho?c v?n phòng b?u c? qu?n c?a quy v?.